Ясен Гуев

“Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб.”

Игнатий Лойола

През последните години компаниите започнаха да говорят за фирмена култура. Обикновено те създават своя мисия, визия и ценности. Те се допълват от Кодекс за поведението, който описва различни ситуации и как се очаква да се държи всеки служител на компанията, ако попадне в тях.

Някои  от големите мултинационални компании дори стигат до това да твърдят, че фирмената култура е универсална и може да бъде приложена (наложена) навсякъде по света, независимо от историята, културата или религията на дадена страна.

Това естествено не винаги е лесно или дори възможно. В демократичните страни се изповядва равенство между половете. В други страни обаче жените нямат право да гласуват, да карат автомобили, да гледат спортни събития на живо и да се разхождат сами. Има и такива места, където подобни забрани не са наложени от местното законодателство, а са просто част от местната култура.

Бил съм свидетел на опити на мъже идващи от такива страни да се наложи разбирането за равноправието на половете. Истината е, че е много трудно да изминеш пътя от подчинението до равноправието.

Говорейки за ценности и култура отделите по Човешки ресурси заприличват на религиозна секта. Ценностите са това, което определя поведението на човек, независимо дали в личния живот или в работата.

Църквата играе ролята на пазител на същността на вярата. В някои религии вярващите се изповядват пред духовно лице, което може да опрости греховете на вярващия. Има и такива грехове, които се определят като смъртни и не могат да бъдат опростени.

Във фирмата обикновено предствянето на служителя се оценява веднъж годишно. Част от международните компании имат пред вид не само изпълнението на служебните задачи, но и съпричастността към фирмените ценности.

Тези, които се справят добре получават по-висок бонус, увеличение на заплатата и обучения, които ги подготвят за по-добра кариера, а тези с лоши оценки рискуват скоро да бъдат осовободени- освен, ако не променят поведението си и не постигнат добри резултати.

Християнските ценности

Когато говорим за християнски ценности в основата са десетте божи заповеди:

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.

2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействай.

8. Не кради.

9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито някакъв негов добитък – нищо, което е на ближния ти.

В четирите евангелия Иисус е лечител, който изцерява страдащите. В Евангелието на Матея той обявява за блаженни бедните, плачещите, гладните, миротворците, изгонените заради правда.

Библията е текст, който се тълкува по различен начин, както от вярващи, така и от невярващите в Господ. Може би някой от вас са чували за така наречените седем смъртни гряха. Библейския текст говори за това, че онези извършили подобни прегрешения няма да “наследят Божието царство.“ (Галатяни 5:19–21) 

Според библията смъртен грах е този, който няма да бъде откупен от саможертвата на Христос.

Идеята за „Седемте смъртни гряха“ произлиза от списък, който е

съставен за първи път през IV век от монаха Евагрий Понтийски. Сегашния им вариант е одобрен през VI век от папа Григорий I. На всеки грях противостои съответната добродетел:

Гордост- Смирение

Алчност- Щедрост

Похот- Целомъдрие

Завист- Добродушие

Чревоугодие- Лишение

Гняв- Търпение

Леност- Трудолюбие

В библията има голям брой напътствия и примери за праведен живот.

Покаяние

„Покайте се, защото се приближи царството небесно” (Матей 3:2, 4:17)

Никой не е безгрешен. В християнството съществува тайнството покаяние, което изисква вярващия да изповяда греховете си и да поиска прошка. Вербално тя се дава от свещенника, но всъщност идва от самия Бог- т.е.  каещият се не знае дали греховете му са опростени. Покаянието не изисква просто признаване на вина, а предполага промяна в начина на мислене и живот.

Оценката

Един от най-тълкуваните текстове на библията е Откровение на Йоана. Мнозина познават тази книга от гръцката дума за откровение- апокалипсис. В ежедневния език тя се възприема като синоним на края на света. Всеки може да  направи своя анализ като прочете сам текста. За целта на тази статия аз ще цитирам само два пасажа.

Първият говори за оценката:

Глава 20/12-15

12. След това видях мъртвите , малки и големи, да стоят пред Бога; отвориха се книги; отвори се и друга книга- книгата на живота; съдени бяха мъртвите, които бяха в тях; и съден биде всякой според делата си;

13. Морето върна мъртвите, които бяха в него, смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях; и съден биде всякой според делата си;

14. а смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт

15. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро.

Вторият е обещание за това, че праведните ще “ядат от дървото на живота”, а грешните ще бъдат наказани.

Глава 22/11-15

11. Неправедният нека върши още неправда; нечистият нека се още скверни; праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява.

12. Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му.

13. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният.

14. Блаженни са, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.

15. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа.

Фирмени ценности

Ето и няколко примера за фирмени ценности. Имената на компаниите нямат значение, затова няма да ги спомена.

Компания 1

Качествено обслужване на клиентите

Качество

Интегритет

Работа в екип

Уважение към хората

Добър корпоративен гражданин

Воля за победа

Лична отговорност

Компания 2

Лидерство

Сътрудничество

Интегритет

Отчетност

Страст

Многообразие

Качество

Компания 3

Ние вярваме в хората

Ние сме един екип

Ние сме прями откровени

Ние сме ефективни

Ние насърчаваме предприемачеството

Ние работим постоянно за подобряване на нашите процеси и продукция

Ние постоянно контролираме разходите си

Списъкът с примери може да бъде продължен, но истината е, че много от ценностите са сходни. Компаниите обикновено свързват всяка от ценностите с примери от ежедневната им работа.

Кодексът на поведение описва съвети за начин на действие при конфликт на интереси, защита на активи и интелектуална собственост, защита на конфиденциална информация, защита от дискриминация, защита на околната среда, безопасност, избягване на корупция и подкупи, лоялна конкуренция, безопасност и т.н.

Оценка

Начина по който фирмите оценяват служителите си е различен. Понякога това се прави всеки месец, друг път на тримесечие или веднъж годишно. Част от показателите са измерими- финансови резултати, продажби, осъществени проекти. Други зависят силно от личното мнение на оценяващия- спазване на ценностите и Кодекса на поведение.

Фирмената оценка служи като основание за уволнение, повишение, увеличаване на заплатата или получаване на бонуси. Съществената разлика е, че докато при изповедта опрощението е несигурно и зависи от божията преценка, то тук висшестоящите имат правото на преценка. Целта на фирмените ценности е да насърчават поведение, което да води до по-високи печалби и да намаляват рисковете за репутацията на компанията.

Заключение

В големите корпорации често работят хора от различни националности и религии, както и такива, които не вярват в Бог. Вярата обаче не е е само вяра в Господ, но и споделяне на общи ценности.

Всяка голяма общност от хора има нужда от това да споделя общи ценности. Затова компаниите се опитват да наложат ценностна система и начин на поведение, който да обединява хора от различни националности и религии.

Както в религията, така и в налагането на корпоративната култура проблема не са ценносттите, а тяхното спазване и това кой и как ги тълкува.

Истината е, че корпорациите влизат в тази битка няколко хиляди години след основните религии и влиянието на националните и регионални култури. В огромна част от случаите фирмените ценности не противоречат на религиозните. Понякога обаче те противоречат на националната култура.

Ето един пример- фирмите насърчават получаването на обратна връзка от хората на най-ниските нива в производството и продажбите за да могат да отстраняват проблеми в качеството и ценовите предложения, които да водят до по-високи продажби. Друга причина е необходимостта да се докладват технически проблеми, които не биха били забелязани от мениджъри от средно и високо ниво.

В много култури даването на негативна обратна връзка не се насърчава. Фирмите имат възможността да влияят на поведението на служителите чрез заплащането, бонусите и възможностите за професионално развитие или уволнение. Религията разчита на Божието наказание.

Мнозина изпълнителни директори се затрудняват с темата за ценностите, защото тя не е добре документирана- така както са описани производствените и пазарните процеси. С други думи фирмената култура няма своята библия, няма своята църква и няма своите проповедници и тълкуватели.

Истината е, че всяко проповядване на ценности зависи от тези, които го тълкуват и прилагат. Всички основни човешки религии проповядват мир, но именно в тяхно име са загинали огромен брой хора. Независимо от това как бизнеса подхожда към темата за ценностите и фирмената култура единствения начин тя да допринася за успеха е да има препокриване между думи и дела.

Никога  не трябва да се забравя, че културите и религиите имат различни разбирания за много неща и няма фирмена култура, която може да промени това.

И последно- няма по-смешно и жалко нещо от изпълнителен директор, който се изживява като Иисус Христос. Освен ако наистина не можете да се пожертвате за греховете на всички ни и след това да възкръснете…